Search

...אין על על מי לסמוך ,רק על אבינו שבשמיים

Updated: Dec 10, 2018
"טוב לחסות בהשם מבטוח באדם".... יש כאן כמה עיניינים שיש לבאר.. משום שההסתכלות על הדבר יכולה להניע את קו המחשבה לכמה הבטים. הפסוק מייצר מחשבה מצד אחד..שאנני צריך או רוצה כלל שאנשים יסייעו בידי אנני צריך לסמוך על איש או לבטוח באדם ועלי להתקיים מעצמי ומעם השם.. הדבר מעורר לקו מחשבה של קור ורוח גבית כלפי האנשים שאוהבים אותנו ורוצים בטובתינו כי הרי באמת מי שמעונין לסייע לנו הדבר מקל עלינו ומשמח אותנו עצם האהבה הפנימית והקרבה שלהם אלינו אז המשפט מעורר מצד אחד ענין של כבדהו וחשדהו ומרחק פנימי אפשרי.. ומצד שני גורם לנו לחוש בדידות וחשש מאי וודאות כאשר הלבדיות תופסת מקום כביכול בחיינו.. כי הרי אם אין לי לבטוח באדם ובנדיבים אז אסמוך על השם..זה נהדר אבל אני זקוק לאהבה ורחמים וסיוע נפשי רוחני וגשמי .. הרי ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה.. אז יש כאן ענין מנוגד מעט בתוככי הנפש שקוראת את הפסוק הזה.. אז מה אנחנו צבועים? אינטרסנטיים חלילה? בשביל לקבל נחייך ? מצד שני ... אם יאמרו עלינו חברינו שטוב לחסות בהשם מבטוח באדם..זה יעורר את הרגישות שלנו גם להיפגע .. מה לא סומכים עלי שאני חבר מספיק טוב וראוי ? זה סינון ראשוני הנוצר בקו המחשבה הפשוט אצל הרבה אנשים.. יש שאומרות בפה מלא לחברות שלהן - ..חברה זו עבירה!.. פוגע הלא כן? על כמעט אותו משקל? אז איך יהיה שלום בתוכנו שהרי מצד אחד האדם הןא יצור חברתי הכמהה לחברויות ואהבות ומאידך..דויד המלך מעיד כי טוב לחסות בהשם מבטוח באדם וגורם לכל יהודי לחשוש מעט מחבריו?? אך הכוונה העמוקה מעט יותר.. היא..לעלות במידות של ההענקה ונתינה עבור הבריות ולהיות איש חסד וישר ואמין ככל שתהיה.. אבל האמת? שאין בטחון מלא לחייך בשום אופן ע"י הבטחת הבריות לעוזרך.. כי הם האנשים סביבך מוגבלים כמוך.. לא תמיד יש ברשותם זמן, כסף, אופטימיות כדי לשמור על חייך לאורך כל ימיך.. ואין להיתלות עליהם כי הם גם ברי חלוף.. ונעים במקומותיהם במגוריהם ונעים בתפיסתם ומשתנים תדיר והרוחניות בהם עולה או יורדת .. והם נהדרים ככל שיהיו.. מוגבלים !! אבל השם..הוא המקור שלך באמת בורא עולם אחראי עליהם ועליך ואיננו מוגבל חלילה כאדם שנע ונד ברוח כעלה הנושר מן העץ ומטלטל במציאויות.. בורא עולם אחראי על בריאותך ופרנסתך ורוחניותך וזיווגך והכל עליו נשען..העולם כולו.. כי אין עוד מלבדו.. וכל תפילותיך וחייך תלויים בו יתברך המטיב לכל והמרחם הגדול ביותר. ועל כן..טוב שתשען לאחור לחלוטין רק עליו ותבקש ממנו את הבטחון שלך בכל מכל כל. מהמקור האחראי על כולנו.


1 view

 כתובת:  נהריה , shiriboorg@gmail.com :טלפון קווי: 073-7299009 , נייד:  052-8569091  ,דואר אלקטרוני