Search

באנו חושך לגרש !

Updated: Dec 10, 2018

"קץ שם לחושך" דעו לכם שהשם משגר יסורים נפשיים לאדם הוא משביעם על שליחותם והם נאמנים לו.. ועליהם ליישם את כל הרע המתחולל עלינו כולנו.. אבל.. יש להם תאריך ודקה ושנייה לקיצם.. הכוונה שיש להם פג תוקף לכל הייסורים.. לאחד בבריאות ולשני בילודה ולאחר בזיווג ולנוסף בפרנסה ולאחר הנישואין ולפני ומה לא... הם באים לחולל מהפכה מאתגרת מאוד בחיינו עבור מה??? כדי שנגדל..נצמח נתפתח נאמין יותר נתפלל ונדבק בו יתברך .. הם בעצמם מסייעים לאדם ע"י הייסורים לזיכוך הנפש ובכך תורמים לעולם הבא ולעולם הזה .. ומי יודע מהי מטרתם? בסופו של דבר..יש להם מטרות לא רק נסתרות אלא חשובות בעולמנו הנוכחי.. ככל שאדם מכיל ייסורים וצער כך הוא מבין את הבריות יותר משום ההזדהות עמם בצערו שלו ובכך יתכן והשם שם אותו שליח למקום מסוים ולשעה מסוימת עבור אנשים כדי לסייעם ובכך זוכה אותו אדם ליעוד נשמתו והאנשים מקבלים סיוע נשמתי משליחות עליונה שסיבבה את הכל לידי כך. אם כן.. כמה טוב להבין שיש תוקף לכאבי הלב שלנו שהנה עוד קצת והכל ישאר מאחור והעולם שלכם הפרטי ישתנה.. ואל תגבילו את עצמכם ע"י דרך ההגיון כיצד יתכן הדבר שיתרחש... אלא..זה יקרה בדרך שאינכם יודעים כלל.. דבר יוביל לדבר ותיוושעו ב"ה.. אם כן ישנו קץ לכל החושך הפרטי שלכם והכללי של העולם כולו כאשר משיח יומשך ויביא גאולה שלמה לעמו ולכל העמים. כעת... אוסיף שבעת המשברים יש להתבודד לפני השם ולשוח עמו ולספר לו יתברך את כל מה שעובר עליכם בשפתכם ולהתפלל מליבכם ואחרי ששפכתם את כל המרירות עד תומה אז יש לנסות לשמוח ברוב הזמן והיום כי הרי... אין ענין לצער כעת כי הכל מאת השם ואיננו מעונין שתצטערו חלילה על חייכם כי הרי אין רע יורד מהשמיים רק טוב.. וגם הכאב והשברון הוא טוב אבל עבור תפילה ויגיעה מתבוננת של...מה אני לומדת מזה כעת ומה עוד להוסיף במצוות ועל מה עוד להודות.. כאשר החשיבה תהיה מופנית לכיון התועלתני שתפיקו בתוך המשבר.. שם תמצאו את הנשמה שלכם בהדרה.. כי הרי רק הנשמה יודעת את האמת שהרי הכל לטובה ככל שתהיה לכם התבוננות פנימית לתוך עצמכן עם אמונה שלמה שכל מה שקורה כעת זה ללמדני דרך מסוימת ולרומם אותי רוחנית.. אז אין לי מה להיות בעצבות.. אך מותר בהחלט להיות רגעים מספר ביום בשברון לב וזאת רק כדי לשוח עם הקב"ה .. אל תשכחו שלכל רע יש תוקף וזה תכף הסוף ולא ימשך לאורך כל חייכם.🙌😇

9 views

 כתובת:  נהריה , shiriboorg@gmail.com :טלפון קווי: 073-7299009 , נייד:  052-8569091  ,דואר אלקטרוני