Search

חלק מדרכיי הצדיקים לעבור זה דרך מלאה של קשיים ואתגרים לא פשוטים..

Updated: Dec 24, 2018
יצר הרע.. נפש בהמית... ייסורים... חושך...

חלק מדרכיי הצדיקים לעבור זה דרך מלאה של קשיים ואתגרים לא פשוטים.. אבל הם עושים זאת בראיית מציאות שונה מאיתנו הפשוטים הם מאמינים יודעים ומבינים שזהו התיקון של העולם שבתוך החושך ישנה צמיחה ושיעור חשוב לנפש לרוח ולנשמה ומקבלים ייסורים באהבה שלמה בהשלמה שאם זה מהשם אז מה העניין..ממילא זה טוב ואז...קורה להם דבר נפלא שלא קורה ממש בקלות לכל אדם ברחוב... הם חיים בתחושה נעימה בתוך הקושי היחסי( הקושי שנראה לנו שיש להם) מבחינתם זה חלק מנסיון חלק מגלגול חלק מתיקון חלק מצמיחה.. ולכן...שטויות..בקטנה. לנו יש את חלקיי הכעס האשמה הבושה הרצונות והכיסופים הצער והקנאה הכאב.. ומתי שהוא בין לבין אנחנו מבינים שזה לטובתנו בתוך התהליך כי תוך כדי תנועה מתוך האתגר אנחנו לומדות לחיות עם זה להתמודד להתבגר למציאות החדשה ולקבל פרופרציות להבין..שהכל מאת השם להכניס אמונה ולחיות בשמחה ממש בתוך כל הפער בין הרצוי של הדמיון שלנו בשכל לבין המצוי שהוא כרגע הטוב האלוקי היחיד שנכון לנו כעת.

12 views

 כתובת:  נהריה , shiriboorg@gmail.com :טלפון קווי: 073-7299009 , נייד:  052-8569091  ,דואר אלקטרוני