Search

מי יגאל אותי ???

Updated: Dec 17, 2018
המלאך הגואל אותי מכל רע... מברך יעקב אבינו את מנשה ואפריים בניו של יוסף בנו הצדיק.. מופיע בכתובים הקדושים כי לכל אדם יהודי יש מלאך טוב ומלאך רע אבל לכל אדם יש מלאך שומר גם ללא כל מצוות הוא התפקד בציווי השם מרגע שירדה נשמתך לעולם לשמרך בכל דרכך ועל כפיים ישא אותך ויצילך מכל וככל שאדם מבטא במעשיו מצוות של חסד לבריות ולבורא עולם כך הוא יוצר מלאכים נוספים המסנגרים עליו כאשר יגיע לעולם עליון אבל גם באשר הוא הולך בדרכיו בעולם הזה אז מלאך מצווה לשמור אותך יקירה בכל עת וככל שאת מקיימת מלאכות ומעשים טובים את מייצרת מלאכים נוספים העומדים לצידך גדודים גדודים.. ואין זו אגדה ולא סיפורי אליבבא כי אם אמת ונכון וקיים אך הראייה הרוחנית מסתמא מבני אנוש ורק אנשי קודש גבוהים מסוגלים לראות אותם הנה מעט מהכוח הרוחני שסביבנו מתגלה בתצלומי הילה.. זוהי שכבת הגנה המזכה אותך פה בעולמך ובעולם האמת ב"ה לכשתגיעי לאחר 120 שנים. אם כן.. הכיצד למרות שהמלאך שומר אותנו בכל זאת נקרים בפנינו ובפני צדיקים גדולים תאונות ושריפות? כי כך רצה השם יתברך הממונה על מלאכיו שכך לנהוג בדרך מסויימת.. כי הרי.. המלאך שומר בציווי מלכו ומלך מלכי המלכים יודע תעלומות בני אדם מי חייב ומי זכאי ומדוע ועל מה קורים כל העניינים בחיינו.. והצדק שלו והמשפט והדין והחסד .. ואיננו גלוי וידוע כלל לבני האדם .. וכל הגלגולים והחובות המירוק עוונות ומידת השכר והעונש ומידה כנגד מידה שייכים רק להשם יתברך עלינו תמיד לבטוח בדרכיו ויהי מה ויהי מה😇 ומה נותר לך יקירה להבין מכך? אינך לבדך כפי שאת חושבת או מרגישה את מלווה תמיד בכוח משמר עליון רוחני.. וישנה נוכחות לצידך או כמה וכמה .. אינך לבדך כלל ותמיד מאזינים לך ושומרים ואוהבים אותך

31 views

 כתובת:  נהריה , shiriboorg@gmail.com :טלפון קווי: 073-7299009 , נייד:  052-8569091  ,דואר אלקטרוני